7.16. Komisioni per opsionet SHA dhe OUR

Per te kryer transferta nderkombetare, aplikohen dy tarifa te ndryshme: SHA dhe OUR.

SHA – paguesi (ju) paguan te gjitha tarifat qe aplikohen ne transferte nga banka e derguesit, dhe tarifat qe aplikohen nga bankat e tjera paguhen nga marresi i fondeve (ne disa raste, pranuesi mund te marre thjesht nje shume me te vogel). Tarifat shtese te bankave te tjera gjithashtu mund te zbriten nga shuma e transferuar.

OUR – paguesi (ju) paguan te gjitha tarifat, duke perfshire tarifat e bankave te tjera qe aplikohen ne kete transferte. Nese tarifa e paguar nuk mbulon te gjitha tarifat e nje banke korrespondente dhe te bankes se marresit, shuma e munguar duhet te paguhet shtese. Tarifat shtese te bankave te tjera gjithashtu mund te zbriten nga shuma e transferuar (raste te shpeshta me transferta ne USD).