5.02 ნაღდი ფულის გატანა

თქვენ შეგიძლიათ გაიტანოთ ნაღდი ფული თქვენი ანგარიშიდან ბანკის მომსახურების ცენტრიდან.

გაითვალისწინეთ, რომ თანხის გატანისას უნდა მოხდეს თქვენი იდენტიფიკაცია, რისთვისაც აუცილებელია, რომ თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დამატებითი იდენტიფიკაციის მიზნით, გასავლის ტრანზაქციის შესრულებისას, ჩვენგან მიიღებთ ერთჯერად დადასტურების კოდს სისტემაში მითითებულ ტელეფონის ნომერზე. შესაბამისად, გთხოვთ, თან იქონიოთ აღნიშნული ტელეფონის ნომერი, რაღა უკარნახოთ ჩვენი სალაროს თანამშრომელს კოდი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხის გატანის ტრანზაქცია ვერ შესრულდება.

გთხოვთ იხილოთ თანხის გატანის საკომისიოები.