18.01 E DREJTA E ÇASJES NË TË DHËNAT PERSONALE

Për t'u çasur në të dhënat tuaja personale të përpunuara nga Paysera, ju lutemi paraqisni kërkesë sipas formularit të dhënë. Sigurohuni që të tregoni emrin tuaj të plotë dhe të nënshkruani kërkesën me nënshkrimin tuaj të kualifikuar elektronik. Specifikoni mënyrën se si preferoni të merrni një përgjigje (përmes postës elektronike, përmes postës së regjistruar ose në degë). Në rast se nuk specifikoni ndonjë, një përgjigje do të dërgohet përmes të njëjtit kanal që u mor kërkesa.

Pasi të ketë marrë kërkesën tuaj, Paysera do të sigurojë të dhënat e kërkuara ose arsyen e refuzimit për të siguruar të dhëna të tilla brenda periudhës së përcaktuar nga legjislacioni.

 

Sigurimi i të dhënave përmes email

Nëse keni zgjedhur të pranoni të dhëna përmes email, të dhënat do të kodohen dhe do të dërgohen në adresën e emailit të specifikuar nga ju. Kodi i deshifrimit do të dërgohet me SMS në numrin e telefonit të shfaqur në llogarinë tuaj.

Nëse jeni një klient i Paysera, përgjigjja do të dërgohet në adresën e email të caktuarsi adresa e emailit tuaj të kontaktit në llogarinë tuaj në sistemin Paysera.

Nëse nuk jeni klient i Paysera, në kërkesën tuaj, ju lutemi shënoni adresën e email ku preferoni të merrni një përgjigje, të dhënat që dëshironi të merrni dhe numrin e telefonit në të cilin do të dërgohet kodi i deshifrimit.

 

Sigurimi i të dhënave përmes postës së regjistruar

Nëse keni zgjedhur të merrni të dhëna përmes postës së regjistruar dhe jeni klient i Paysera, përgjigjja do t'ju dërgohet në adresën që është specifikuar në sistemin Paysera si adresa e vendbanimit tuaj zyrtar.

Nëse nuk jeni klient i Paysera, në kërkesën tuaj, ju lutemi vendosni adresën në të cilën preferoni të merrni një përgjigje dhe ne do t'i dërgojmë të dhënat në adresën e specifikuar.

Pagesa për sigurimin e të dhënave

Një herë në një vit kalendarik, të dhënat mund të sigurohen pa pagesë. Për raste të tjera, një pagesë për sigurimin e të dhënave që nuk tejkalon kostot e sigurimit të të dhënave përcaktohet nga Paysera, i cili është 10 EUR.

Attached Files
subject_access_request.pdf
404kb