7.04 Ku mund t'i shoh fondet e pranuara?

Ju mund të kontrolloni të gjitha mjetet e pranuara në pasqyrën e llogarisë suaj.
Në llogarinë tuaj, zgjidhni LLOGARITË DHE KARTELAT > Gjendja e llogarisë ose LLOGARITË DHE KARTELAT > Gjendja e llogarisë.

Ju mund të shihni gjendjën e llogarisë tuaj për një periudhë të zgjedhur kohore duke zgjedhur monedhën e preferuar, ose të shikoni vetëm pagesat hyrëse ose dalëse. Përveç kësaj, ju mund të kërkoni pagesa të preferuara sipas qëllimit të pagesës, përfituesit, paguesit ose shumës.