Njohuri bazë: 19. Bankimi i Hapur
19.02 Çfarë është PSD2?

Direktiva e BE për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm (PSD2) hyri në fuqi në Bashkimin Evropian në 12 Janar 2016 dhe zbatohet që nga 13 Janari 2018. Një nga 11 mandatet e dhëna në EBA, siç specifikohet në Nenin 95 të PSD2, lidhet për zhvillimin, në bashkëpunim të ngushtë me Bankën Qendrore Evropiane (BQE), të Udhëzimeve për masat e sigurisë për rreziqet operacionale dhe të sigurisë së shërbimeve të pagesave. PSD2 është Direktiva e rishikuar e Shërbimeve të Pagesave, e cila u mandatua në vitin 2016. Ajo buron nga PSD1, e cila u mandatua në 2007. Direktiva e dytë e Shërbimeve të Pagesave kërkon që bankat e Evropës t'u japin TPP-ve të rregulluara hyrjen në informacionin e llogarisë së klientëve dhe fillimin e pagesës me klientët lejen dhe pëlqimin.