Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.24 Pronësia e faqes në internet nuk mund të konfirmohet

Ju lutemi aktivizoni kodin burimor në faqe dhe kontrolloni nëse ky kod është midis <head> dhe <head>.

Ju gjithashtu mund të ngarkoni një dosje html me karakteret e kodit dhe emrin e webtopay_code.html brenda, ku kodi është në karaktere dhe jo i gjithë kodi i programimit.