Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.18 Si mund ta përditsoj versionin e modulit?

Versioni i modulit mund të përditësohet në dy mënyra:

  • duke çinstaluar versionin e vjetër dhe duke instaluar versionin e fundit
  • duke mbishkruar dosjen e versionit të fundit në atë të vjetër

Nëse zgjidhni mënyrën e dytë, sigurohuni që cilësimet e modulit nuk janë të shtrembëruar.