Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.13 Unë kam vendosur të gjitha kërkesat për një test pagesë, por sistemi nuk lejon të paguajë dhe shfaq gabime të ndryshme. Çfarë të bëj?

Ju lutemi kontrolloni kodin e gabimit. Pastaj referojuni shpjegimeve të kodeve të gabimit dhe informacionit teknik të integrimit të dhënë në specifikimet tona.

Informacioni është në dispozicion në https://developers.paysera.com/en/payments/current#error-codes.