12.04 Përshkrimi i projektit

Një përshkrim i shkurtër i shërbimeve duhet të sigurohet kur krijoni një projekt. Përshkrimi është në dispozicion në seksionin Këtu mund të ndryshoni> Cilësimet e projektit> Përshkrimi i projektit. Informacioni mund të redaktohet në përputhje me nevojat tuaja në çdo kohë.

Përshkrimi i projektit duhet të sigurohet në anglisht dhe në ato gjuhë në të cilat faqja juaj e internetit është e disponueshme.

Në këtë pjesë duhet të përshkruani:

  • Emri i projektit / shërbimit duke dhënë një përshkrim të shkurtër, p.sh. dyqan online i rrobave.
  • Përshkrimi i hollësishëm i projektit, duke e përshkruar atë në më shumë detaje dhe duke specifikuar se cilat mallra ose shërbime do të ofrohen në faqen tuaj të internetit.
  • Kushtet e dorëzimit duke siguruar një përshkrim të shkurtër dhe një lidhje me informacionin në faqen tuaj të internetit.
  • Politika e rimbursimit duke siguruar një përshkrim të shkurtër ose një lidhje me informacionin në faqen tuaj të internetit.


Shembuj të përshkrimeve janë dhënë në projektin tuaj. Për t'i parë ato, klikoni në Si të fusni një përshkrim? në seksionin Emri i projektit / shërbimit (një përshkrim i shkurtër).