10.15 Si të aktivizohet tipari i faturimit të TVSH-së?

Krijoni një ngjarje dhe aktivizoni veçorinë e faturimit të TVSH-së në shërbimin e vetë veprimtarisë Paysera Tickets .

Hapi 1
Krijoni një ngjarje dhe shkoni në vetë-shërbimin e ngjarjes.

Hapi 2
Aktivizo faturimin.

Hapi 3
Plotësoni detajet e faturës së TVSH-së.

Kur plotësoni detajet e faturës në vetë-shërbimin e ngjarjes, mund të zgjidhni cilësime shtesë për numrin e faturave.

Ju mund të vazhdoni serinë e faturave të ngjarjes së mëparshme dhe të zgjidhni numrin nga i cili duhet të fillojë numërimi i faturave të ngjarjes. Numri do të tregojë faturën e parë të një ngjarje të re.

Për të vendosur simbolin minus (-) midis serisë së faturës dhe numrit, në fund të kombinimit të numrit serik dhe / ose shkronjës vendosni simbolin minus, për shembull: LT2019-.

Ju mund të përcaktoni gjatësinë e numrit të faturës. Seria e faturës nuk përfshihet në limitin e karaktereve. Për shembull, nëse vendosni numrin e faturës të kufizuar në 6 shifra, vlerat e zbrazëta të numrit do të shfaqen si zera (0). Numri i faturës së karaktereve 6 (shifror) të parë do të jetë si më poshtë: seria-000001, numri i njëqind i faturës do të jetë si më poshtë: seria-000100, etj.

Shënim! Pas futjes dhe ruajtjes së cilësimeve shtesë të numrit të faturës, këto fusha nuk do të jenë në dispozicion për redaktim ose fshirje. Kjo do të ndihmojë për të shmangur kopjimet dhe boshllëqet në numrat e faturës.

Mrekullueshëm! Tipari i faturimit të TVSH-së është aktivizuar.

Ju mund t'i shihni të gjitha faturat e TVSH-së të lëshuara në raportin e dhënë më poshtë.