Njohuri bazë: 21. Apple Pay (SQ)
21.17 Kur shtoj një kartelë, unë marr mesazhin e gabimit "Kartela nuk u shtua - kontaktoni lëshuesin e kartelës". Çfarë do të thotë kjo?

Në këtë rast, kartela juaj është ndoshta joaktive (e mbyllur). Mund të shtohet vetëm një kartelë aktive.