20.04. Jakie są możliwe dokumenty założycielskie?

Możliwe dokumenty założycielskie są następujące:

  • Akt założycielski, gdy jest tylko jeden założyciel;
  • Dokument założycielski spółki, gdy jest więcej niż jeden założyciel;
  • Pełnomocnictwo. Jeśli wniosek o otwarcie rachunku nie jest składany przez samych założycieli, ale przez ich przedstawiciela lub założyciel nie jest określony w akcie założycielskim/dokumencie założycielskim spółki. W takim przypadku pełnomocnictwo musi być podpisane podpisem elektronicznym;
  • Umowa spółki. Dokument ten określa cele biznesowe spółki, kapitał docelowy, liczbę udziałów i przyznanych uprawnień, organy zarządzające itp;
  • Protokół z założycielskiego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym zatwierdza się członków zarządu (rady nadzorczej lub menedżerów) i przyjmuje umowę spółki. Sporządzenie protokołu nie jest wymagane, gdy członkowie organów spółki są określeni w dokumencie założycielskim spółki (akcie założycielskim);
  • Wyciąg z Urzędu Rejestrowego (dokument ten jest przedkładany w celu otwarcia firmy w Szwecji).