20.04 Jak działa rachunek zastrzeżony?

1.Kupujący (płatnik), sprzedający i pośrednik (usługodawca rachunku escrow Paysera) podpisują umowę trójstronną. W umowie zostają indywidualnie sprecyzowane:

  • terminy, w których kupujący (płatnik) powinien zdeponować środki na rachunku escrow, a sprzedający — przekazać mienie;
  • pozostałe warunki, określające uwolnienie środków dla sprzedającego lub zwrotu dla kupującego.

2. Kupujący przelewa środki na rachunek zastrzeżony Paysera. Opłata za usługę jest płatna w następujący sposób:

  • jeśli zgodnie z umową usługę opłaca kupujący: przelewa cenę mienia (kwotę transakcji) wraz z kwotą opłaty na rachunek zastrzeżony;
  • jeśli zgodnie z umową usługę opłaca sprzedający: kupujący przelewa tylko określoną w umowie kwotę wartości mienia, Paysera potrąca z tej kwoty należną opłatę. Jeśli transakcja nie dochodzi do skutku z winy sprzedającego, kupującemu zostają zwrócone wszystkie środki, a sprzedający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę w drodze osobnej płatności, którą powinien wykonać w ciągu 5 dni od zwrotu płatności dla kupującego. Za każdy dzień spóźnienia są naliczane odsetki karne w wysokości 0,05% od zaległej kwoty;
  • jeśli  zgodnie z umową usługę opłacają obie strony — kupujący i sprzedający: kupujący przelewa wskazaną w umowie cenę mienia i swoją część opłaty za usługę, zaś Paysera potrąca z tej kwoty część należną do zapłaty przez sprzedającego.

 

3. Wszystkie strony umowy mają wgląd do rachunku escrow Paysera przez cały czas toku procesu.

4. Sprzedający przekazuje mienie kupującemu (stronie trzeciej — pośrednikowi, kurierowi, przedstawicielowi, jeśli tak określono w Umowie) i przedstawia poświadczające ten fakt dokumenty, np. — numer przesyłki.

5. Paysera weryfikuje przedstawione dokumenty, procesy i drogą mailową wysyła potwierdzenie do stron.

6. Kupujący drogą elektroniczną potwierdza, że odebrał i przyjął przekazane mienie i nie ma zastrzeżeń. (Uwaga: roszczenia powstałe po przeniesieniu własności podlegają wzajemnemu rozpatrzeniu między kupującym a sprzedającym, a Paysera nie bierze udziału w rozpatrywaniu takich roszczeń).

7. Paysera drogą mailową powiadamia sprzedającego o potwierdzeniu kupującego, wysyła potwierdzenie kupującego do sprzedającego.

8. Paysera przelewa środki dla sprzedającego lub, w przewidzianych w umowie przypadkach, dokonuje zwrotu środków dla kupującego.

9. Rachunek zastrzeżony zostaje zamknięty.