Информационна база: 19. Отворено банкиране
19.02 Какво е PSD2?

Европейската директива за платежни услуги във вътрешния пазар (PSD2 или Payment Service Directive) влезе в сила в Европейския съюз на 12.01.2016 г. и нейното приложение влезе в сила от 13.01.2018 г.

Една от 11-те основни задачи, включени в правомощията на Европейския банков орган, както е посочено в чл. 95 от PSD2, се отнася до разработването, в тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ), на Насоки относно мерките за сигурност за операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността на платежните услуги.

PSD2 е преработената Директива за платежните услуги (PSD), която влезе в сила през 2016 г. Тя е продължение на PSD1, която бе приета през 2009 г.

Втората директива за платежните услуги (PSD2) въвежда изискването всички европейски банки да предоставят на регламентирани трети страни  доставчици на платежни услуги достъп до информация за сметки на клиентите и иницииране на плащания с разрешението и съгласието на клиентите.