13.1.04 A është e sigurt të paguhet nga PIS?
  • Shërbimi PIS mund të sigurohet vetëm nga ofruesit e liçencuar të shërbimeve të pagesave (lista e ofruesve lituanezë është në dispozicion këtu) të cilët duhet të garantojnë sigurinë e pagesave dhe konfidencialitetin e detajeve të paguesve.
  • Paysera nuk ruan detajet e asnjë paguesi në lidhje me të dhënat e personalizuara të sigurisë në sistemet dhe serverat e teknologjive të informacionit të përdorura.
  • Detajet e personalizuara të hyrjes përdoren vetëm gjatë një seance të vetme gjatë së cilës ato janë të koduara dhe nuk mund të jenë as të dukshme, as të kthyeshme, as të përdorshme. Prandaj paguesi kur paraqet një kërkesë për të filluar një urdhër pagese duhet të verifikojë identitetin e tij çdo herë në bankën që administron llogaritë e tij.
  • Të dhënat e siguruara nga paguesi, kur ekzekuton një pagesë transferohen në bankën e paguesit vetëm përmes një kanali të sigurt i cili mbrohet me certifikatën SSL. Kështu, detajet e hyrjes së paguesit në bankën online, konfirmimi i urdhërpagesave dhe kodet e kërkesave të informacionit të llogarisë (autorizimi) mbeten të sigurta dhe nuk mund të merren nga persona të tretë.
  • Më shumë informacion në lidhje me sigurinë më të lartë të Paysera janë në dispozicion këtu.