13.01 Një klient ka paguar për një produkt / shërbim. Ku mund t'a shikoj pagesën?

Pagesat e klientëve për mallra dhe shërbime të shitura mund të shihen në llogari duke shkuar te Projektet dhe Aktivitetet > Pagesat e Përfituara.

Për më tepër, të gjitha pagesat janë në dispozicion në pasqyrën e llogarisë: Llogaritë dhe Kartat > Pasqyra e Llogarisë.