12.03 Mund të përdor një projekt për disa faqe në ueb?

Për një projekt, ju mund të siguroni vetëm faqe ose adresa të ndryshme të së njëjtës faqe në ueb.

Për faqe të ndryshme në ueb, duhet të krijohen projekte të veçanta.