10.15 Si të aktivizoni tiparin e faturimit të TVSH-së?

Krijoni një event dhe aktivizoni funksionin e faturimit të TVSH-së në vetëshërbimin e eventit Paysera Tickets.

Hapi 1

Krijoni një event dhe shkoni te vetëshërbimi i eventit.

Hapi 2

Aktivizo faturimin.

Hapi 3

Plotësoni detajet e faturës së TVSH-së.

Kur plotësoni detajet e faturës në vetëshërbimin e eventit, mund të zgjidhni parametrat e shtuara për numërimin e faturave.

Ju mund të vazhdoni serinë e faturave të eventit të mëparshëm dhe të zgjidhni numrin nga i cili duhet të fillojë numërimi i faturave të eventit. Numri do të tregojë faturën e parë të një eventi të ri.

Për të vendosur simbolin minus (-) midis serisë së faturës dhe numrit, në fund të kombinimit të numrit rendor dhe/ose shkronjës vendosni simbolin minus, për shembull: LT2019-.

Ju mund të përcaktoni gjatësinë e numrit të faturës. Seria e faturës nuk përfshihet në kufirin e karaktereve. Për shembull, nëse vendosni numrin e faturës të kufizuar në 6 shifra, vlerat boshe të numrit do të shfaqen si zero (0). Numri i parë i faturës me karakter 6 (shifror) do të jetë si më poshtë: seri-000001, numri i njëqind i faturës do të jetë si më poshtë: seri-000100, etj.

Shënim! Pas vendosjes dhe ruajtjes së parametrave të shtuar të numrit të faturës, këto fusha nuk do të jenë në dispozicion për ndryshim ose fshirje. Kjo do të ndihmojë për të shmangur dublikimet dhe boshllëqet në numrat e faturave.

Shkëlqyeshëm! Karakteristika e faturimit të TVSH-së është e aktivizuar.

Ju mund të shihni të gjitha faturat e TVSH-së të lëshuara në raportin e dhënë më poshtë.