7.04 Ku mund t'i kontrolloj fondet e përfituara?

Ju mund të kontrolloni të gjitha fondet e pëfituara në pasqyrën e llogarisë suaj.
Në llogarinë tuaj, zgjidhni LLOGARITË DHE KARTAT > Pasqyrim i  llogarisë ose LLOGARITË DHE KARTAT > Pasqyra e llogarisë.

Ju mund të shihni pasqyrën e llogarisë tuaj për një periudhë të zgjedhur kohore duke zgjedhur monedhën e preferuar, ose të shikoni vetëm pagesat hyrëse ose dalëse. Përveç kësaj, ju mund të kërkoni pagesa të preferuara sipas qëllimit të pagesës, përfituesit, paguesit ose shumës.